Il programma tecnico formalizzato del tanglonghushi è composto da 30 forme (tao lu) a mani nude, 14 tao lu con armi, 5 duilian (combattimenti prestabiliti), 3 forme sull’uomo di legno, 100 tecniche di difesa. In aggiunta vengono studiate tecniche complementari di combattimento e difesa personale, tecniche di qin-na, pratiche interne di qi gong della scuola buddista e taoista e lo studio dell’anatomia, dei meridiani e degli agopunti della MTC finalizzati alla comprensione del dian xue, o dim mak.

 

Forme a mani nude:

Forme a mani nude: 1 tánglòng hǔ lián quán - 螳螂虎连拳, 2 hè yì shǒu – 鹤翼手, 3 èrshíliù jiàn quán - 二十六箭拳, 4 xióng quán – 熊拳, 5 měng hǔ jìn – 猛虎进, 6 māo quán – 猫拳, 7 hǔ tiàoguò liú - 虎跳过流, 8 lóng zuǐ zhǎng - 龍嘴掌, 9 sì hóu quán – 四猴拳, 10 qī xīng quán – 七星拳, 11 chóu tiě quán - 绸铁拳, 12 bǎi hǔ quán – 白虎拳, 13 bǎi hè quán – 白鹤拳, 14 měng hǔ dǎ liè – 猛虎打猎, 15 bì tuǐ quán – 闭腿拳, 16 lù quán – 鹿拳, 17 xuánwō tuǐ - 旋涡腿, 18 tī sì miàn – 踢四面, 19 zuì quán – 醉拳, 20 shé quán - 蛇拳, 21 wǔxíng quán – 五行拳, 22 tǔ jìn quán - 土劲拳, 23 huǒ jìn quán - 火劲拳, 24 shuǐ jìn quán - 水劲拳, 25 qì jìn quán - 气劲拳, 26 jiāng shuǐ bènténg – 江水奔腾, 27 sēnlín huànxǐng - 森林喚醒, 28 xiāorǎng liánjié – 霄壤联结, 29 liùshísì fān léishēng – 六十四番雷声, 30 dìng Běidǒuxīng yǐng – 钉北斗星影.

 

Forme con armi:

Forme con armi: 1 shuāngtòu gùn - 双頭棍, 2 er jie gùn - 二節棍, 3 shuāng duǎn gùn – 双短棍, 4 qīnglòng jian - 青龍剑, 5 guài – 拐, 6 yǒngshì qiàng – 勇士枪, 7 dan dao – 单刀, 8 shuāng dao - 双刀, 9 Guan dao – 关刀, 10 wu diè dao - 蝴蝶刀, 11 san jie gùn – 三節棍, 12 bàn dèng - 板凳, 13 jiàn bǐ shǒu - 剑匕首, 14 shuāng gàng huàn - 双钢环.